[herocontact]

Giáo dục xanh

Ra đời từ năm 2014, Eco Education đã và đang có những bước tiến vững chắc, định hình và từng bước xây dựng thành công hệ thống giáo dục Xanh tiên tiến và giàu nhân văn.

Chương trình nhằm bồi dưỡng cho trẻ em kiến thức, giá trị và kỹ năng cần thiết để truyền cảm hứng cho các quyết định và hành động lành mạnh về sinh thái.

Mục tiêu giáo dục xanh

Hệ thống giáo dục

[tabgroup_efc title=”Trường học” style=”pull-1″ type=”custom_tab”] [/tabgroup_efc]
[tabgroup_efc title=”Tin tức” type=”custom_tab”] [/tabgroup_efc]