[herocontact]

Quản lý dự án

Thành viên của Tập đoàn Capital House – EPM là đơn vị thực hiện hoạt động quản lý dự án. Trải qua hơn mười năm quản lý và phát triển, EPM ngày càng khẳng định một cách mạnh mẽ vị thế của một Đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Xanh trong lĩnh vực quản lý dự án tại Việt Nam.

Các dự án đã quản lý

[tabgroup_efc title=”Tin tức” type=”custom_tab”] [/tabgroup_efc]